Algemene Voorwaarden

gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, Veghel en Vianen.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ATIM en al haar werkmaatschappijen, kantoorhoudende te Vianen & ‘s-Hertogenbosch, waaronder (maar niet beperkt tot) de handelsnamen: ATIM – BACE Academy; ATIM Opleidingen b.v. (KvK 17116932) en haar dochters; ATIM Europe b.v. (KvK 62815725); ATIM Academy b.v. (KvK 72956771) en haar dochters.

2. In deze Algemene Voorwaarden zullen ATIM en haar werkmaatschappijen aangeduid worden met ATIM, daar waar ATIM en/of één of meerdere van haar werkmaatschappijen bedoeld worden. Zal dit apart vermeld worden.

3. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ATIM overeengekomen te worden. Het Nederlands recht is van toepassing.

4. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met ATIM een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

5. De cursusprijs van de opleiding kan bestaan uit: de cursuskosten, examengelden en de prijs van de lesboeken. Deze worden tezamen gefactureerd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan ATIM. Voor software, consultancy, project- of interim opdrachten zal een aanbieding worden gedaan en worden de ICT voorwaarden aangehouden zoals die dan geldend zijn.

6. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden.

7. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

AANBIEDINGEN
8. Aanbiedingen, schriftelijk gedaan in de vorm van offerte, zijn geldig tot één maand na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

9. De opdrachtgever is gehouden ATIM tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de offerte van belang kan zijn. In het bijzonder geldt dit voor gegevens die invloed hebben op de randvoorwaarden vanuit de bedrijfsvoering van de opdrachtgever voor planning van cursussen of overige activiteiten c.q. opdrachten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele meerkosten die door het niet (tijdig) verstrekken van deze gegevens veroorzaakt worden.

10. Prijzen in brochures kunnen tussentijds worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen weergegeven exclusief btw, zoals ze dan geldend zijn. Nu voornamelijk 6% en 21% omzetbelasting (btw).

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
11. Alle verstrekte persoonlijke gegevens zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. ATIM verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder zijn of haar toestemming.

OVEREENKOMST

12.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat door ATIM een door de wederpartij getekende offerte wordt ontvangen, mondeling wordt toegezegd, per mail wordt bevestigd dan wel het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ontvangen wordt of indien bij de wederpartij vereist een ondertekende inkoop/purchase order (P.O.). Indien inschrijving via de website geschiedt, geldt de aanmelding als inschrijving.

12.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege alsmede, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan de wederpartij doorberekend.

12.3. Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze overeenkomst eventueel door ATIM te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft ATIM het recht deze verhogingen in de prijzen door te berekenen.

12.4. In geval van prijswijziging door ATIM van de oorspronkelijk overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst (in het geval waarbij Partijen niet zijn overeengekomen een periodieke betalingsverplichting van de wederpartij), is de wederpartij bevoegd de overeenkomst binnen zeven dagen, nadat wederpartij kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk te ontbinden. ATIM is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding. Ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk indien de prijsverhoging een gevolg is van een situatie zoals opgenomen in artikel 12.3.
Ontbinding op grond van dit artikel is tevens niet mogelijk indien de prijsverhoging een gevolg is van een situatie zoals opgenomen in artikel 12.5.

12.5. De prijzen van de opleidingen & diensten zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, mede gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende leveranciersprijzen en valutaverhoudingen. In geval van verhoging van één of meer van deze kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is ATIM bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit vindt tevens overeenkomstige toepassing indien de producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de datum dat de opdracht definitief is, dat kan een getekende offerte zijn, een door ATIM ontvangen purchase order of akkoord vanuit een andere inkooppartij (zoals Springest, partner of het UWV)

13. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ATIM slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

14. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

15. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van ATIM – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

16. ATIM is gerechtigd bij, of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. ATIM is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen.

17. De wederpartij is gehouden ATIM tijdig alle bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, met name de bescheiden welke nodig zijn voor het aanvragen van examens.

18. Beëindiging van de overeenkomst; Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst m.b.t. een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden m.u.v. op maat gemaakte diensten. Voor software en andere opdrachten geldt dat bij ondertekening de opdracht in gaat.

BETALING
19. Al naar gelang de btw-plicht van de wederpartij, behoudt ATIM zich het recht voor de factuur vanuit één van haar werkmaatschappijen naar bepaling van ATIM te sturen. Indien dit een andere werkmaatschappij is dan met welke de overeenkomst gesloten is, wordt de werkmaatschappij die de factuur stuurt geacht met volmacht te handelen. De certificaten worden pas verstrekt wanneer de factuur is voldaan.

20. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder verrekening te geschieden. De betaling dient contant, door storting of overmaking te geschieden op een door ATIM aangewezen bank rekening binnen 30 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval vóór aanvang van de opleiding. Voor ander opdrachten gelden door partijen dan overeengekomen voorwaarden.

21. Het verschuldigde cursusgeld dient op de eerste opleidingsdag, dan wel voor aanvang van de opleiding, volledig te zijn voldaan. Indien het cursusgeld niet voldaan is, heeft ATIM het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

22. De op de bankafschriften van ATIM aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

23. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

24. De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ATIM kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever rechten ter zake verwerkt.

25. In geval ten minste één van onderstaande omstandigheden zich voordoet bij de wederpartij, heeft ATIM door het enkel plaatsvinden hiervan het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ATIM verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten:

  1. De wederpartij wordt in staat van faillissement verklaard, gaat over tot boedelafstand, dient een verzoek tot surseance van betaling in, of ondergaat beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen;
  2. De wederpartij komt te overlijden, wordt onder curatele gesteld of wordt ontbonden;
  3. De wederpartij komt uit kracht der Wet of van deze condities de op haar rustende verplichting niet na;
  4. De wederpartij laat na een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. De wederpartij gaat over tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, en/of gaat over tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf.

RENTE EN KOSTEN
26. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

27. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.

ANNULERING
28. Annulering van een opleiding dient schriftelijk te gebeuren en door ATIM schriftelijk te worden bevestigd. ATIM houdt zich het recht voor om een cursus niet door te laten gaan bij onvoldoende deelname, tevens kan de cursuslocatie worden verplaatst. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht door de opdrachtnemer.

29. Bij annulering langer dan 4 weken vóór aanvang van de opleiding worden administratiekosten á raison van € 35,00 in rekening gebracht.

30. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de eventuele examengelden.

31. Bij annulering tussen 2 weken en aanvang van de opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede eventuele examengelden.

32. Bij annulering ná aanvang van de opleiding, of het niet verschijnen op de cursus, dient de
cursusprijs volledig te worden voldaan.

33. Ziekte aan de zijde van de wederpartij, komt volledig voor rekening en risico van de wederpartij, en ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van annuleringskosten.

LESSEN EN LESMATERIALEN
34. ATIM verplicht zich bij het geven van de overeengekomen instructie- en theorie- opleidingen de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

35. ATIM heeft het recht om bij onvoldoende deelname cursussen te annuleren of cursusdata te wijzigen, dan wel om bij onvoorziene omstandigheden of overmacht cursussen te onderbreken. In zulke gevallen zal via goed overleg met de deelnemers naar alternatieven worden gezocht. ATIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten voor de opdrachtgever die als gevolg van de wijziging veroorzaakt worden.

36. De wederpartij / cursist dient tijdens de lessen de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

37. ATIM kan de opleiding beëindigen wegens haar moverende redenen, gelegen in de persoon van de wederpartij / cursist en/of diens gedragingen, wanneer die zodanig zijn dat van ATIM redelijkerwijze niet verlangd kan worden, dat de opleiding wordt voortgezet.

38. ATIM is in dergelijk geval niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij/leerling te restitueren.

39. ATIM is niet gehouden opleidingen te (doen) geven, wanneer het de instructeur/docent blijkt dat de wederpartij/cursist als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enig ander fysieke of psychische oorzaak, c.q. de opleiding naar behoren te volgen; dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur/docent, dit alles zonder recht van de wederpartij/cursist op restitutie van les-/cursusgeld.

40. De lesboeken vormen – behoudens schriftelijk door ATIM gemaakte uitzonderingen – een integraal onderdeel van de opleiding. De wederpartij / cursist mag deze boeken niet anders gebruiken dan voor de eigen persoonlijke studie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal af te staan, op wat voor wijze dan ook te kopiëren of op andere manier te vermenigvuldigen, of te verkopen op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per geval.

41. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van ATIM niet toegestaan lesboeken terug te sturen of door een ander te laten gebruiken, om daarmee vermindering of restitutie van het lesgeld te verkrijgen.

42. Al de door ATIM ontwikkelde, samengestelde en/of ingekochte lesmaterialen (waaronder les- en cursusboeken, hand-outs en syllabi) is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. ATIM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

43. Het is niet toegestaan om medewerkers en/of door ATIM ingehuurde consultants en/of trainers een aanbod voor een arbeidsbetrekking te doen. De hierop staande boete bedraagt het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker. Dit geldt tot 6 maanden na het beëindigen van de opdracht.

EXAMEN
44. De kosten voor of ten behoeve van een (her)examenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraag en de eigen verklaring aan ATIM tegen bewijs van kwijting worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Afhankelijk van de soort opleiding kan het voorkomen dat een cursist zich rechtstreeks moet inschrijven bij en examengelden moet voldoen aan het exameninstituut.

45. Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de wederpartij/cursist, omdat deze verzuimd heeft voor de aanvraag van het examen zijn/haar vakantie te vermelden, draagt hij/zij alle daaruit voortvloeiende kosten.

46. Indien de daartoe bevoegde instantie het examen wegens slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt.

AANSPRAKELIJKHEID
47. De aansprakelijkheid van ATIM zal het totale bedrag van de desbetreffende overeenkomst nooit te boven gaan, dan wel nooit het bedrag te boven gaan waarvoor ATIM zich ter zake heeft verzekerd.

48. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is ATIM niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect (gevolgschade), waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

49. Wederpartij is gehouden ATIM te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is uitgesloten.

GEHEIMHOUDING
50. ATIM zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

TOEPASSELIJK RECHT
51. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GEBRUIK REFERENTIES
52. Bij inschrijving of overeenkomst verkrijgt ATIM het recht de naam van de contractpartner als referentie te gebruiken. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk te melden.

GESCHILLEN
53. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de desbetreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van ATIM is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

54. ATIM is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

55. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mensen naar redelijkheid en billijkheid.

56. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.

57. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.